JFIFC    !'"#%%%),($+!$%$C   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" fnMنõ$G;w4k3]>?$O˾='oAcA[HjѬh*L¨"#l#CzT)]'A͈3ͩedX52߅.٩ٲ $" ǤN;^Sq͙,/Wl$uِ}0Ŗ5Ae.HB%&Ǎt*BʩbZJہj]p16g#BY46gV"l^'z^x'z|>?\u@@@@@@@@@$9?R/wxދsjρUO(lKֳb bT8jW&ZaO24v~k,i b́t`ak |w QP5כ_** ho7v=cէx:G.Dύijw9_G^~RIIIA|Ͽ^-ϫlD:Eh?8:㢢 fɿ9y Q6MnZ@6(c͋.WL4\ٵZh.P r(<ʕKM9w:M9t ցZ%WWM]N;a豼1HfW|aͰ3ZdN=qw$I I('qۛct12Mqqj_#ip޸Eҋ0TC-K`24<~uiy뙧ZOL4MmGJfQevuǙʕJ uAu(c6z^5:F:fp-2tg3-wbb(mL;o~XC\$SKj&֓Lh11|%pjcft4* $9V~vӯonƩ6\-: 5B:cld:Ds*|SZ&sqjSXOd.Z41# &fӁţ-zp]uNc;)I1 DgvX~gAݹTT:աCk,s(ӝ|mLN ՞jT.W4FJvYYLeG U3Osȟʳl\>}ZA>vuug7O+״rt{yuUbt\nPbplUi%KUU+g+c5,0lI L(nHqZ=6NRTjk)`$n1L<~Ȝ;ֹ4kR٢( (fyžmLy6sלCBR{wpaPXUaԽDKgNyM^K48]6 ;L@Tc %)ў/7+Z{?qKR \I$6{VGsLoFfRPd)ŒնiV4IlZ}{^Ο>S޹.m6;&uD٫i?AeA  5)@UAY1*n'kUt66;2'+nә¢ҡ5 g-*~cmhPHWjhjFR(KBa:ϯ-s [.Q踭Ue YB]ʊe)Mcinyti|kfCgRY-;6 ̪z{sxJh,$;!w]8M jj*3Ԯ$]cJ؝u }|[yߗ.x6l7RCMNF3Z˶4RHSFW_:oC6KLb3TpEH,tW+orz>rY"o*z[dJVgTkKS(ʒZ@!kMuet `ն%@FY)wilׇ˥mGUMq-sShA6}nGEԬ؃}TƜVjrfC(>m}oK1#JFJvW'fO*U|5Ù9ח)Y-1IYztWY]5Bl-V%5dd4tAL99I5♴аbep7FkNu[vMT5Rӝ7e_O;tU [O?ivtdowQ/}[ MU j%1-·:6nIGsc3_O4A)ɤe8r ]c#;`ro^9jvJ 9I%ljbe59^rĩlښsD1]lǮܚq-9$t\׊DXP16QB6&;OdT㍏g{>lKJ3F7jYHA] vdLl]|Jn_O6DiN۹FUɞ۴qw[N髒*U%rdulpYbi4`ՏUG_'rA 'UO :§KlbD]PFSHmgу7zs32>?pU&g`( kV [ӹy"4PCNӡ!+ho-Ae$ X:hT5l [) .g&ۃ\׊I$8?75Og*0)y*BgҗD;6UϪ+^ٹݜ9>{=L5'-|rOޫ3NZ3hF4 -"NCR*T$@ݞ4K'(<A[(m2ŒϡcFq I1'=3-MXԖh:Ee E:RҬ˷m/q߳>l4@V|wW;s妄^vS39Scz&U-ˡ 9l̂*rzӲSxxXW+uwl `t%jϩI$ue)t0V-kKjSZVKjhū5^nLvsӻ~t3&/@tpǝÖO[6[>c]L]ZcӌN@<;iS,ܩz,ξ-KxݍҒnP0ُLI*.Xa3=iJ!ؤ&=,hх}nEuw8<췶ftˢkf ynK.4=W%N ,ranVg˻42Ɲiln60\@R ۇ$a8b彠`k(I_QU.[`crrN<~}ޏcCӹW'+wdAuy9l^OVifcYlyKtWphLS[*颺)txyyz<]g^lbi&IY*9>CʙR}*ڡ*JLU%vJWe!b&Dv5̑Eל6u]NWV)jCuR܉r4O;![$Gecd_3IA\p{2LEb[czckŠMW o?iϥZpHh=ȶx+tWE vs9ǜ-}|Xу'x4򕖪n`QLe2â\^%3=ɲl\(Kl eWɒQ%dUOG6IG٢_gor|.L`ɝ$ɲZh|KvgIHՒ+L,x*v ZHqm#v48j?-kmS*/j]`q"gv[`FL$Y"Z:8 f̜GPǻijbY)]Nd`ܞ+O=m#֋(˔?iB\m'P~ %.1愎=c92d6[#M_ePŒL`lfL1%"e_Wz5< j#$^*AiG=6"l^ȡkӭF) >48[~-F$$`[9cr$h‚k|lc&k(Ozh% kKQiH0,0,V dQSH~؍<?{iQٌdVx%''"LDp&61mLlʨa|. D$LL( HYNM7ȏAO|"4dK1d,9$-f661ȾZ#d)zYWzՓxlyȫH$(Aeq4zC6BfL/"4ż-^Z wc2l}_[%L10I2kj 1=cy!)G/W%ȟb2:$GO1 "26I'bedm7^cᬿ1gTC|^͙݌dt[,*8(tqٱl$W&TZcӟ o.< 99lfe6W`YiW I,Hccc;Coy21emq‰X9llMdd*ceog:q0`f dUaEv Q yR0#6of=c?_ {7$D-&|dk)',,tc",k;DǴ2-Q lc̒eMcOBfI 5xH_űLWQk]8l5TZV<[b-bٖz|r0Bn30q# fI3MS-1L^ČDY2q!ɑ2DWkHG5\IjTHݓ|,3,D#Gܪ6F7ɑdoi2LGkˊ쇳ٍdd!L8[ak49 f=ɼ=GG[9$OSWɎMX)&ImQ:EuNNV`n2m3$7 1Q8W#6f6MYt/lH)$ciӅj  mvc"f9Rc흲I$ˤS+fFIQ![=`oieQ)>)?$Gv=Rqf?eGofllc'"QF<9C86? 1("QSY\0`[iiG#}{gٱ.x_;=2ʈq|Le[5vhH{=,ePOP!`qMnP_Ju1/{16_<Ulcc}JE Ȣ䗇ّl98SDWgڤbJ9D䘅%8!fV{{1%"x6:nqRr92d&6Ie?_ D[gɒ005LcgT0cj(hI kuKDu5:(y4Y'i261ɑ$c>9jUBtAGXw_:669CliBUǥ,)%6[&IȦ1_VGПRPqkP*m%ueW8IO&FJFGQQ '"zDYTWqJx9r%!̔V6(^f3#dcD8c$$*ᅳ*IDO ;b;f1`.m-{=]VEl|P+ԎFF"2r+ tE8LbȎvλz֋KJ[1eq,Lc.k봢4Nĕf`K'gb*kUC߇##"J'.#ir9m49:+r&d$"P%R$Q,xUVQdX=챚Ht9.+5}wvJ82{Hdž1(2pq&فYs4UEل"CCFĶ k]m+!"2df'#{I\xu9\!*!>rrSc'>Iq_8f>$YQt8Sr?QT#6F}{HhQf6FILZ +!9rbf2FBs-7M$ti3S*J+.Q%"xX2^VH,.e"S%fH!Jk#σ$ɲbcDl[r2dlelƏG#$aeii#u&qkD&GH]:d6lȟV-$>( |Y1Ќ$Y$;[=Dr$d]k xy04Sߊɤ%!&IHfLDIY>Ri!꣄4Y4RmY&*ի"vd"{2hv`Q0cvGHhI@KԧQ5̫婷,ݽ2Ro!r=b@DbEV)gdtLzkiۋ"dM c"c%j%މ~ ~:8C-:$38$4YDcX[SM"4N$lp$I"e+ W1=.!$ *nQ/n-W"Y~4q ~:Q9m gn-8'"sB 5`,Sa ddɓ({n\GLax*rHg,dtcMU_>:ho$3"MLx2MFDL-XuL]%Mw'TdBZpTDZ|]/~$[N[SKzٜ VqC$["0]NAige/&Hey;bM~ 4"%.rH]x=L.(x/¯ݰzo9y1m&zᔳ 0ByY&XEu4N8z~_S&L:8ٓTH^mAu<S|cSf2c8ujXYI'#8 gELLӁddH=KՈ'c=R] Ɖ{kx{=Sp0۳F cD|pQ9ݚxآ`Nj6D ]B>oz~qX2T3qŕH8T2ioޫ[-ْE*%KnW"/ $DLR9UhՒRcH$I^D='큭HB{J%)LLrx1B[!;`DK"I+"Q1V!ۙwHgy'Od`_DIp,~ 8P^ ْ&rĭ5Ae^.QԚȿQKvN9u˃^>&!yQfL̗Jּ({$eDrȶ{I&6[CCс1xu3^dgH2U0Q=g|H^0`cE*&|YDvݢCCٍכN#DThvg,B$G2HB҈G|> ͌hO!=_Jr̈;dL1味d$W`2Cx$,b8XyDz#&|0ID]} [[Wk>n{C$=UFL.)#!?6Hlf!_' !1A0Q"2a?H !wBGVIz\,*B\Suj]2fiZU4 x_“].< T˲PTާ"Qh~~K'Hy$yɞ̸LzZbI;zZzCt>K~ǨDyrbs)/CQVŒlr,'8O<2˾,KTM[E!?,_GHՒ)Y&wCfD-FzBX_dz&\yX짫%2L6F=cb"euH뭭=zCD4Wf5⩱.J'qtkEiii-=!"+쓷ŷ#S%-Wb\KPDDs\"1:<蜻""O≺*Y9[I$} ̌}-+2V9Z\e\R$ȿBD؄Ũ'GZZ!ʇ%EQ7KIBCLjʺb%.TtH}}PH~RŦ.\ jJ{ZD+lPxKQ'nq"JBX'Z_آ..!""$>] VG&E>5DZHCpTQ[Z+v슮 XV%BBHXƵz(z}q|qEZФG$i>ϡgtȊ"֬#(貈V"Eޖ]=4B2j{z|q,2C"Q$D*=J>Jԇ'z2&OĽJ"DDEHGr7m1v8De--=-_$G l΄eBc=Bdш/M Y-|WYu}17ZE4|W-#.OL}i%Z_& !10AQ"2B?g5xrlX{[?JddɏY<%+z6y:+Iر{YI,z<(?/ō\Rz*щ9rYlۢZȻC/o bڤ9D eIln4BTA롯 ,?u<ZOZzp5|)w#":T2; Ap,<>kKʓ̭hѧ(GJ<abXu;qhRE${#!E 7 1!x\nfҳV1xǭcNBgh"///\ay[h/!G|XM4%ÅmXxDI .}dC(Uzอ8@T`[/5ތ|-ةԫk0ױ[C6piox~&4X!)(r!KgP;DqGTI) z*JaG#>*-s#YPz:~ a(7vp k6u[Q a:o(2U*SM1'U9Rs:]Lj?z?j\8' vn9 㞯QSt/Or()V p~T(Pt&ZPr#)N/^ } G<ך^狖鞍>Ӹ.qY4\(6\`9tDKEq,E݊E(g7 z"ficu=Uc)nkrN.&xun3|I\I)Bb~1X-*Pqί Wcmh=܇Yruk&vmesS/Wr?<7S oCUhI0|6)3Qvvx8+Kv3g)!1AQa q0@?!ǂ~bgD;b$S*g_c!ȏg"{r_ȋ16/GÇL?aa"+c?c?͏k ~Zy<= COxSf@ofՅPKVGWM=CC&wXy!ذ7Q"&X*hoAxAo@9}2MK划.:MnݞAa q-`|D !3n af'o=F/ {#[؎m]{5ߓ;&|SF'Qbνv<QSBtLaCc`Z!7*1#Q9ol`81qEJ:;8 Kz](12Q =]43CcHjn6y).!B IHHCON*I"捦!D@WД%c!x$%G7LJGt615HhDһifhS84ѡJ Eao#6,pc LJB6 s} d И-9]4uvѩGJ}+MIޓʜtei;8E7qDTudD1Cc }4BaJB[W;x#-H&`s}XTWȌ;{SׇUM NɂT،,F!G1 0( hI OD4;k7Ca/!rUAj"$$#[Ke _CnCҚإrjD8Pm$Q,<L(j< YKX+/x%2Hi'1##/Mp/I6Ca $&BYJӱ[-x6 4*&^"h5XZ6|SC$CoU~Ƴ6s ; 8i]Prl,4dCЛeJ[n3R7$'cO$-HABKQ#4,oXXx{ }ӼK6Jdϱqc":1ÍYA#(r*4>>hJHs4sJĆ0؄8opx((%Ș%1;Fb<9 ]O9 {#zHHޥ"#kD>K3sDo!AbIrCD`b!e2L{d1FͳJ_JDXUCۈPԐD&7}[ =ANTJP/A'!*6%ehJFa2nJ H^0ؘi堅(Ir61.hƘpsklT/f1K |!-=Ϭ/2~F(Ҷ9|Y!q`A)|cp3AaN2OBVZHnHK࣫BDCXx[cJBD}l)uzNb41\IDf%5n@ڸ#6>nMňbcd1{7BTHMh bZ*"Є`y|o!>9Vk؄l [F5p@mCc9xZ78Czz0N^`p>l"{:"bèZxDHC/Bnt(?-ٻOYI,6d-aqԃE[5@J kk2`"MuD(kE h~F6LskdQ#Vc,)l0LF^!x!}'t'ClZ&vcC؂ѩ7Ah!$m+Y\ .O#~F6dXfCfbj6Mѫ.zCs&ibǣaȚ0/CG:'Tv ƆkA1P:EM{3U0%,  x.q5UaCUhh7D%v~`ƃU-"X*[вFܟl0`w:Zp'O lЄ fHP|"d:;yb+b͉>'E !LhǷ4 x]ÆE;Uop#vhƨ,9bүbp4)'cbʝJ@e+qUŕh< 0$"K1l\XG/3tGIi({NZ&GpD}!#eQB٠ǁ@qʅлl~60nDQ#!HPSᲛ1( Bao"xɩw+BxdhBНAnQkZ$l|fxsA##(1Kc~j^$F]i6SaFrF,SQH>7l6<$f$r)#Nd͐3|#eLA!s|kŃ:zEGa#WDuyk$<ٰvJW8fЉ }[zq8d0^Pb[A%"L3.X4*-UC;`ɤU'd 0Ƣ&{fMoJxȊӠGs>4+?bnchAVK=-=&ͺֽ5P!>)|M"Ԫ2Q _a9iyyYoer@$Ocwcv-*hKNѱߏ zmr v ٣iyLɭ.0!N(CCxf%7Pg*lGA?#G1e!K @t .s}h9maL\ct(\hbo?TɃ` >Fx>(c:' < HA$lviqj"= a U)6yV'.gdѴm#\q?A'gCzX4!"-hJB.ɵ hF8l^C v)A0W5Vn7jH~/B~Ľ萑d!a1 c&oDIEat=)<:ApˁQ""" @#$KZ<!F#6oGѺ? Rׁ-Zh,bx|]/G12o"Q($A1Rv&o@%62=0!QĨD -y1ޘ/ X3SC^5`U(҂dkcWc.BQ`Chx aKY , BB(~FLB ;-:*r;3(Q[xMD[`=ll!a=Hfq"MV8H%I\Bp&B ԔA(c@[^M 9Icx 6ЦeB'F%EZI ExO#>2ز62u1pv6mwWQ !1;*JF󬈂U5eOUNZFGaa|҆vC6*Aݮ1ZUN%:Xvgݥ? 6]kx֒f8Q&55iFGhGd$`F4M H1c-p^$_ QMj0&!O68WlI7T1z3Qԟ(ؕqPKIEPj^Tغ~ اh@>R*Dh Vc`~!iȟ w谠zSmA"^&v@M1d-HeIjѼz9ߠm'l[q[SC[MAhR9RlłUD":CoH= v>BQG4-4DmBY1;{x!+^zKZbT]!U55os~Uں51>؛&@M4ƥ1<hhfG=E#hr6I\АDŽ(CѠǨtZ3pOGl" Si.V/@1НkI!Rܡ 7 śbWQj*RpSf#Q<GS;nYG !pnxArXcd$#-/A6ֺ-_,vz E y\ڟcA޼M5\ hJt‘@ M:5&5f3ch1<(-LJ7ɖQ{6Fx=gbBMoFlcz6ˆ,Ӕӿ-&! hOf$&&|`LgIaN) ^ +Pi&x2HKE"fQT"CZnHq w eؔt4] u18CP]4bA%|„v=΍UbZvwM x2 1xhMT!!?'(Ol.tGB&7g-)D܎"/d4&tD诠N,SaM^HB.oMI*cls_ac0yxx7O8EބMDT6أHBHc =D8a9FE<$$ <D!bo#a䓕=8rm-f)[l_TGX"hma)cxg'B9bWBiB"D#a`"FbGhl\ ⳁɺК\U ((7萯8$)bMtw#zh<Ю1鈴<}tb5<OZCJCp[XQc.l8+AtHdѪohf(O8p'Px1B-A_"S QKCO1᏷. U鹉`яbiCvLI09Bƅ2uBq4MCA7ȖŖ&*hIى1AuľO(Q'67 CRXƄ1ɲqE6b#To#;<0Gqp{'\"Q K!0~94?94/ 8b=0vǰDة"x>8kPxdǡ F37`DBþBXXOCXFa~_ >x"A̱͚G WDPɔل5AaX*4MFk| oF9mPzCĒRC#tpxkhxV6[)a1Ga?{fKg4&wMcM-Tsn4)fbK{xRb"tL5HΈj5M|CBC_pM Z#f ō4! Jk6"&!}nr!-X[:(-!rAeņ%8`-vg֋4mdT| "Q\8ˁ:!1cXKc-!p7g-V(Fj.ULI>TNL.X !\5S=y5M {6 tH0I!a&vtcCb2p䳸MBX 0HxL<c0[6y|O8arr |yyFq9p>Q||:ttsp<:GG Ӓt4<< {hŠ5;ܚOF){ӓ'g|1Z+QRøEYs .GQ$ `-]y>-[ 6b|u%yyKF[M9φVF ?z,]l|$Ww!)$,*"2!҃Ԇ>~2WF"}V Ѯʓ9%VEV} sxs+xFE k:SA}` o-\OnpP z:0#Ɣt1RݓM-!0_3;r7â=Dk#R橑-є']i{F)'/$j[K.UM&Ϧb):>?³]ac~8 bǁ7 v |(<(B'!1A Qa0q?F=w6CmvC!uauE[\VldI?PK%7vS~p6alg`mb-Yvy\'?I !-pIeŰ""?c3_WͳA/|vX+vzd6Ameu Aoaet<?ϗGau pORuD3Ͳ|u[5pxw%Ycm}iՍoc~˨gs#w ad[mb6OIg~DYjH#%' ^ L5p~^?NJa?$s^ މQp#ׂ ?VAK/W|N7dž ɄIH|!%~{']63'kKX0 v&4}oL?Q1S-.1EA)mmIB8{m-dܮlYzh2Ghq>ۜ1%^79g&@#pӨ X6F؋ Ȇ3el$[6g$2Ѳ losK1ݸ0D#hG:菮 ]npmeYc@k7=D둮10tK$r >w,XlnԎ0S~O QƉO'SgR(1!a-5& 0uQz{8.v#NPsI&<m_e'wfZ8D8-z_8h}͈~L_IL!Ձe[2z񬳈`・eL:V X#7@.܃H6]}l k=uE>d ؜$gݘʟz/QK\"tɷIfXvl5R1!Y"Az?ϸC*ɴ]V/fQ qtMEIe85䵱2ZVv.dJu0 &QtA,']C M_`òͲAR\dè"߷kG#@dž\5 F.{}SЃcy(aNfi/ Cmp7K :%nC:o{F)-t`m.A'\WKo\[f =[?IgpBRۖxҮ$z:046TffYc:y]Յ& wl>1[+x9?328ao0/Q6X,#.wllY;Afv'ۄtG\=XZwѰK#]Ytl$FHo`U6K{i,0k 7؏[Iwӆi&#opEG#}sqy|~(à !1A Qq0a?DoI Ty^2%X55fp]'y/cvg8/+08d"XF섃vDe,YgvH#N'J3xw 8dpۡ3pAoYOm-ɳliAپTN׻1x ~MGv 3@OofjZ0z$tۄD&`8=w=BvׄT.B[Ogហ 2/3Go `2ooafl}&Xvw쏑'Ya<'%:Yr d^ :$a Аuct/}K>2TbZju6O p!!, ]ZFZ5֌բTGĶP0m b&SG2~R[-xx 2gk{-̂_%ri%ќmٛX[oNnJxwc>Y%8{738-)c)-ɯ6fRC;IOcYHmۆIgvBjnm'G-$x bU0ˮ-;d8{5rKc` P=.ѼYt}"NQg,b8N ny]˗v՜Kюydo b e-!bY;ã}~K]<`<33)9|g K{-6ܡte+rZ?M8T,/`|O]Eċ?m?cv?X_؇_߇|epk@*[u~؉_˃o3͏'b?`U?bn,UBoo=~t/:=ƨ3Ǚ]~-}\[%X'/fS MPppkJ )Ơ3,x#,Ңƥvw1eԸ-SPWr!~CO'J%C%s6Q>M2qV,|JmxM]ZpOSB͋]2˵FJ *G1w`R f8]iTJnwc B2VAW?.b )f ٩hMCXTrYގͿW+h_P") V=<ycXCv$eHYK/:Jr̚6 1)PD^AyˊM\{8Oh#5ql >!z"qyzc#k j> bWDm=ʊJ>\+G7_鼻t%ԼU6 [7adꖽc("(LۙeKؠDS3ϩŔcJuFŕ4%\+3 &)\t#8[@H,WG).ك!d8`-ϙmFQMCv9;aW =T#6b.pob!b.gA3B{RݹR2--qr8" e|ַ#3:#tکJru*k N8I.H/ rNˆ`u$ t(AA~vf4]CU N q7V[rU+"'!)MY"Uq4)Ĭw%|Н/uRQ]pGI,b<\!w7̠Es6P|/c5<鏱gX\pKpfY[fKMЗDkw=_ Z}|TAOmE-+8n>Eg2%% Fa- b<  $J 0$+<%g,G^\GIlFUB\+8䆪FlCdN J@8d!xDQ\ڈ ~SXGVJ $(L} M5 QR q8Cm\pƻ#@<]WP!m -p+pdDQyu-N؁Z+! qsΦ1q/.R2mT^5Q\(&_D nJfЍQޡ4R#ʻ[m0ڿ+ >I3Des.'u,YSr3hEO9#0-W_d=C  =3E6 ls ;-p׹nXKP{'+T/[Ԩ)2psoEZ6S [lcz ADQL!!Q/FNGP3G9> ?nᰯQ/}@+DpoDTei{cĥS81 9^b ۘekE%W eW,Pġrkr̎ uD "XL'Cv˵`ب1z]FLIQ. #{nrD Bw FBI]nd(%D#H>HwZM2‘ju]%Fj9_1͍<q/x)s:ōj*G@HgY` DpTJ"Tvq`XK2d,ie9")D`Vk U.]dz*#,#P‰uwL$U ePu/Y2_ "M29}K8Q 4Dagcm[C͚& Zy#]HN>,P~5̡*_s_|y(]^YPq`u+T*t˭K" -|+l}q@tJeJfrA:~/`l:vpEy) yT: !p6IEqq0>8BYOU|7*`O[ (Oh8 Ϡw9U!t *@%**_z[a. ]7e7sbXO/S5蘫-oC(tFQ4A70P-Mp\`CqKQ Y^E X-D^\77(9صeʝDA >$-B:" Wq'bK 4 ,O+g55!PQ6?2|RCM$ڤ;ez0F W e;2H{v_R]G#yDUs.-ˀحrr.!js ۄ,0L=|FD*N/y82X!xLW,II(&[j%B7dmKԪ9Ij NBMcZ!o,kgTaQtK ɕJ%p*dţ^Gaw )zEA^ e͖xEܷƵn$x ARPFJ-2>,btvX$t#m25m*`CE"QEsE"ETJUD ! B\nbo6\s2%G e-s -[*xw&dJRerg9S+'B !Q(1.Q.0Qf!wb8D(IEia,66K?gFՁzLOu0%lD5ULrS7S`s-"3,Vq'YQ0( yF-fhKŪ^+nU#.yrVzEm=Ģ.0Gu/(eW* <` B?HY 6$]r`DK;G.qo@CcJJ {T4Pe q 5&qĕe[iJ%}Xo|1G.h Kڠ#īk$N%4fHy.+ W]%U+jc9[LT6@C8D%J.%**1m#ncPd#28u@Wf_dJv7̿Wc[a1rȄD%dj&HԿ/.p8A0!KW"Nzoxfn%c1Wa-jt'\5n߹KYwq=[ܱK9=L˘Bh 2:;+wyV TZ@Jj-Ѫjd!,ED&)F?4?EKM7r_R[?J F+d ْ @M_)EoH8e6>#/5ER-My[s?[W4 \RdvP$5<4 hOd58*_X?1 0"Me@EjWZ2:=A $ee* oP.ʘ.8),@f")TAؗLh#NQ䇣>r@vDԵAX_Q!J"tKh,H+\ Xx6\oprmBB8ׁCVJ4sDEqq*@ aVj\vKev! `XZYF[,_ӏ-sWMӳLi,ȨjSՙJGeAj>I2}G舵r q%`WoJIGZ/K^cϨ\Hwut ‹|]$ז1Q f)DMud;JjE+I [V{Lx-l Qy^،8evRM֬W;,:Zn;!+No^qB-/X#eG$x=Zl,` L3,1)TK"& ʶ%BI9e ,ٱh,f}B'bdYjePdXAB6>^k!`i,W 2 ,t5:qqIr/|K!ʆ/H7T*R,2=kDD'a8z%І#Pý~ (i,qD_A^dL6{wxs-Ҝs`yH}&_!zH"e<@ L)|8"TyP'1pDiq50Md#*㉰v4' Ta22*\ctW;A)?_E"Ag1ze)cP EtFY!vDJQe Spò  ?8QLsdzJ_@@x/:ȁS =-Y* 5ܾ'$8obGO}YZv ̫xƚ涥1CS6Dp~4{~q(0!],jBުU"qԠZ>7BYe9P|CUItKK6%c!L!jlK>PS%>O4Dr'.B!E (~SpZܐPZ)YjA9bR ,TGD :bg^{՚`Ōo|)(%lD+vK(9\d5 ",9I4r*KQqE[E[$h2VSN0ន"sy*Gb: p`c>j Dt1HE<śV1ǘX Q*Q zEA]~e6Nab^3da<?q>xq8 P1Emx]^-H]˛[#f9{fc9T>Tx Qtږxv<<ǬA,iqϠwN'8߈cAra`K84C!3i< 1#r4茦UJC/-w.O.qĻ+/Sp/@'`(vVgR?1@k`G*>2Vmu[jQ !l\ ^5*/q@} Bhl R[YU1P_q vJ<O G#4}N!J]a(Mq URB QIec6p,eGPQ'?1.*;Z;qQ۫Nw0wQ4a]s#rȥ.1vpb\p)qw2z|Ry]QJܽ}˹ ~墈UՂE=hjuR;_ 4/fr+Ni9\M\@kWP^b>am0`+]@Æ".*s7+ٰV̹@XEJt|D{ DVMy"QkgH~DՋe6$1nJt }#5bn刂w~IrwPZV;C2 ZqT3 .$(FTLoR}J^䩱)w|-nG WBRᚗ9`(߸Y^F[=Fs4Ax;TJ a\]xj\#~I~ .;'6!%U` =N7aZ|1&)qhpᏸ;0d ؃_=B 6r/О5:Ha0WjEgEٽ`'=AZ+A{1X_u_{|D:ǟrc .G-KQFd([p2"i~%D*W0~݁xUu`N!J<%X(cBr $\5d+"آzi{)t@ՀI|ԗ9ͯ$k%[,zZX/:(phq*.Vx|ƃWl),|MA$_p8 ñBKX8<ғΤeDPBcas1K))@K*!e /*?ƒНBXƁ4fZmJbVXPhdO1F7{ty%RnfVZw{hHQw_Icg:xm\y;^⥛c[DIWtBW2]ׂD/J*t̬ ^v/ఏ$b]k%aU*_Tk RWL gd0+Lю9aĺ<"FTF"AHQ^u`Js-sT 1:0zcs+k蔨~0`FKMCS2)-Hmm60_vCs)R9 2c77QsD 'RG!A̤.QׯQ)|N! V:JvfwT(ˬUT 7/$eTbEҁH!2gYp0);|Lo5cO -{eiԅCPdZ]ts2X5 P;;6y #AG~M!U~Q8,o Cǒ+\&X`QBlw 'P#b]LA yN.]oEշs_!83R-!Nc "4b zz_ܯw)ˉJ\*#xM+ q}ZF^EdO3QY{b@w2d^QK@&ۊSCCPŴ_?ɚ y,f/RF %&3ʖ@Uv&("@d0u+,ٱWX_{,*'d'ʣrO\ _ /39`<)/BW &p7w.ueuZXd8/CXE>c]K˾U.c qs*G0,V_pi.>%%*[=7I=2 8r@'Q9?Q`d`,[PS.J=cPDgE/n_,%TLP7*TsQRbڷ8LiuV!2Q.X̂KX܅,T)`%0 ڢhڹLnO>Qv 04̶9ffqя5'Աj˅UƟp夠Nb!ġ%'o 20XרF4טK(T 2afA[Wy6AZs1w'Rg eɤiڋ]&"N`!`$vȂZduZxy`fze6'`2g`'!B5-cīA:raT `09T=C+*Y5(Ljä*MNaԲgS F-HA* Cl6,Iqs-CU?-%k2R`5 x`IБ Ta UuZÔYLfĢ59īPXOWYHD73[-O\~D pq{ +aԫpGDF06.sy d% l(ą]0r`׸1/ *N\:qRdf1)݇GnrD륜AGr Qya\&J &ȑilnʹC&TFYIf⡜8uxT{u DcS eIS@J)rgǘ uY\|v4ؕi+H 4*V앫DK/eZ_I9WN`ʨDTTEY K7`%jc8,7,\>%J  l*JA`{aR۰* u׀A82ɭc,%Ib}hq'._U T ġU?0Ym:Y0]*/b 9߁("\Ka*1+9XYis*,j-U{AgQ҇tYM 8*]|Pl?ij4dX " wU4DBΥu2!3/pmY5T 54=0KN a4b#?=Be@m~bws\"5pEXVF T%7cR8?rEdtx-XMwx9JaŽcOB*%\1Qo/·ZR%Ub0>9ט(FۏS tlVy*ֹ~*wsxAU6t`\-BRT4f̋aa5R+b(8bFqӹK>ǟ0j^A pkȀvGGbe v@U/X9lL9j~e(!Ӱؔi9ABqG$/B釨!@Ħ# b,ls*@4Ke XpqF4_it :.cb匽):{4sňRA CI.YlZnC4˩A}w әB}zehA֢x8"ZY`q@eKQ‚5b/749q uVn>o5rg,hmp9|xNLIs >qG#9'S\#O8's>., 8|9Ïp|)g'3OCenny olejek arganowy - Wiedza i inspiracja

Cenny olejek arganowy

olejek arganowy

Olejek arganowy podczas pielęgnacji

Back to top button