Konkurs – Regulamin

❗❗❗   UWAGA KONKURS   ❗❗❗

Do wygrania zestaw kosmetyków naturalnych

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

👉 Polubić nasz fanpage, jeżeli jeszcze go nie lubisz.
👉 Udostępnić publicznie i polubić post na swoim Facebooku.
👉 Oznaczyć pod postem przynajmniej 3 swoich znajomych.
👉 Zatwierdzić poniżej warunki regulaminu pisząc: ,,Zatwierdzam”

Kosmetyki zostaną wysłane na nasz koszt!

Konkurs trwa od 17 października do 4 listopada 2018 roku.

Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania, które odbędzie się 5 listopada o godzinie 20.
 
 

Regulamin konkursu

 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Serwis Informacyjny drakka.pl z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 73, 80-308.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest drogeria internetowa LifeTree.pl, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook: https://www.facebook.com/drakkapl/ w dniach 17 pażdziernika – 4 listopada 2018 roku (do godziny 22:00).
4. Organizator ma prawo skrócić czas trwania konkursu bez podania przyczyny.
5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponad terytorialnego charakteru Internetu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • posiadanie konta w serwisie Facebook.com;
  • akceptacja Regulaminu
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
3. Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:
a) wyraża zgodę na udział w Konkursie;
b) oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
c) wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu
d) oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw pielęgnacyjnych kosmetyków naturalnych, tj.:
  • Odnawiający scrub do ciała „Mango cukrowy sorbet”, Organic Shop, Body dessert – 1 szt. 450 ml,
  • Odbudowujący krem do ciała „”Bananowy koktajl”, Organic Shop, Body dessert – 1 szt. 450 ml,
  • Cukrowy scrub do ciała „Granatowy cukrowy sorbet”, Organic Shop, Body dessert – 1 szt. 450 ml,
  • Pielęgnacyjny olej z nasion bawełny, Nacomi, 1szt. 50 ml,
  • Naturalny olej rycynowy, Your Natural Side, 1 szt., 100 ml,
  • Kosmetyczny olej z nasion konopii, Nacomi, 1szt. 50 ml.
Nie ma możliwości zamiany jakiegokolwiek z produktów w zestawie.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez losowanie na stronie internetowej: http://www.web4u.pl/losowanie/, którzy w czasie trwania konkursu, polubią Fanpage: https://www.facebook.com/drakkapl/ (jeżeli jeszcze nie lubią), polubią zdjęcie konkursowe oraz dodają pod zdjęciem konkursowym komentarz: „Gotowe” i udostępnią zdjęcie publicznie na swojej tablicy na Facebook’u.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć kontaktując się przez fanpage: https://www.facebook.com/drakkapl/, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt drogerii internetowej LifeTree.pl., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 23 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Serwis Drakka.pl
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez drakka.pl z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 73, 80-308, NIP 583-214-62-02 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
§ 5 UCZESTNICTWO I WYKLUCZENIE Z KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.
§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji.
2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w § 1.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Back to top button